Документи - архив

Прикачени документи

Правилник за самостоятелна форма на обучение
Не на насилието и терора
Ред и график за прием на ученици в първи клас за учебната 2016 / 2017 г.
Самостоятелна форма на обучение - Правилник и график за изпитите за 2015 - 2016 г.
Училищна стратегия за превенция
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс
Вътрешни правила за организация на работната заплата от 01.01
Годишен план 2017г./2018г.
Дневен режим на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за дейността на училището
Стратегия за развитие на училището
Училищен учебен план
График на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение
Училищен - учебен план за 2018г. - 2019г.
Годишен план 2018г.
Дневен режим
Етичен кодекс 2018г.
Квалификационна дейност
Правилник за дейността 2018г.
УУП 2018-2019г.
Учебни програми ЗИП 4 клас
График за изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение
Административни услуги (образци)
График за втората половина от изпитите за учащи се в самостоятелна форма
Поправителна сесия СФО
Годишен план 2019г.-2020г.
Дневен режим 2019г.-2020г.
Етичен кодекс 2019г.-2020г.
Правилник за вътрешния трудов ред 2019г.-2020г.
УУП 2019г.-2020г.
Учебни програми 2019г.-2020г.
График за изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение 2019г.-2020г.
График - поправителна сесия СФО 2019-2020г.
Актуализиран график на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО) 2019г.-2020г.
Избираеми учебни часове за 2020- 2021 уч. год.
Актуализация на график поправителна септемврийска сесия СФО 2020г.
Етичен кодекс 2020г.
Годишен план 2020г.-2021г.
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план 1-7 клас
График на часовете - едновременно присъствено и дистанционно
Правилник за дейността на училището 2021 - 2022г.
Вътрешен трудов ред - правилник 2021 - 2022г.
Етичен кодекс 2021 - 2022г.
Стратегия за развитие на училището, план за действие и финанси 2021 - 2022г.
Годишен план 2021-2022г.
Училищен учебен план за учебната 2021 - 2022 година
План за квалификационната дейност
Работно време на директора 2021-2022г.
Мерки за повишаване качеството а образованието 2021-2022г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2021-2022г.